43-330 Zasole Bielańskie,
ul. Słoneczna 11              
+48 728 590 333
 biuro@plastone.pl

Szanowni  Państwo,

 w  związku  z  wejściem  w  życie  nowych  przepisów  o  ochronie  danych  osobowych,  w szczególności   rozporządzenia   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   Unii   Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy:

Firma PLASTONE EWA KUCZMIERCZYK przetwarza różnego typu informacje, którą otrzymaliśmy na drodze umów, kontaktów lub korespondencji biznesowej. Wśród tych informacji pojawiają się takie, które są danymi osobowymi w myśl RODO, zgodnie którym, jesteśmy zobowiązani do poinformowania osób, których dane przetwarzamy, o przysługujących im prawach oraz naszych obowiązkach.

 W związku z tym, w wykonaniu obowiązku informacyjnego, oświadczamy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest PLASTONE EWA KUCZMIERCZYK (dalej: “Administrator”).

2) Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

a) e-mailowo pod adresem: biuro@plastone.pl

3)  Podstawą  prawną  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  przez  Administratora może być:

a) wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
b)  konieczność  przetwarzania  ich  dla  potrzeb  realizacji  zawartej  umowy  lub  podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
c) obowiązek prawny, ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
d) konieczność ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO).

4) Wykonywanie zawartych przez nas umów polega na produkcji i profili pvc ,sprzedaży urządzeń, głównie linii przetwórstwa tworzyw sztucznych  jak również  wszelkiego rodzaju  maszyn sklasyfikowanych gdzie indziej. Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów  obejmuje  wszelkie  czynności  towarzyszące  przygotowaniu  i  realizacji  umów sprzedaży urządzeń i towarzyszących im usług oraz obsługi posprzedażowej.

5) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania produkcji profili pvc  i sprzedaży urządzeń towarzyszących  im usług, współpracy z podwykonawcami i serwisantami, obsługi serwisu i gwarancji.

6) Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas  prowadzenia  działalności  gospodarczej  przez  Administratora  z  takich źródeł  jak:  korespondencja  biznesowa,  zapytania  handlowe,  oferty  handlowe,  dane  z przygotowania i realizowanych umów, uzyskane podczas targów branżowych.

7) Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

8) Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9) Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych  interesów  stanowiących  podstawę  tego  przetwarzania  lub  do  czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

10) W związku z przetwarzaniem Państwa danych, na podstawie RODO, przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do Państwa danych osobowych,
b) sprostowania Państwa danych osobowych,
c) usunięcia Państwa danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
e) przeniesienia Państwa danych osobowych,
f )  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych.  Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa czy też ochroną naszego uzasadnionego interesu. Z wymienionych powyżej praw możecie Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem w sposób opisany w punkcie 2 powyżej.

11) Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wbrew przepisom RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorcze- go, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12) Państwa dane osobowe są bezpieczne. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

13) Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z wymienionymi celami przetwarzania.
Plastone Ewa Kuczmierczyk
ul. Słoneczna 11
43-330 Zasole Bielańskie
tel.: +48 728 590 333
biuro@plastone.pl